Algemene Reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden Vakantieadres Onbekend
&
Algemene Thuiswinkel Voorwaarden

Download de Thuiswinkel Voorwaarden
Download de Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1. Inleiding
Artikel 2. Informatie van de reisorganisator
Artikel 3. Informatie door de reiziger
Artikel 4. Bevestiging/Herroeping door de reisorganisator
Artikel 5. Wijzigingen door de reisorganisator
Artikel 6. Hulp en Bijstand
Artikel 7. Aansprakelijkheid reisorganisator
Artikel 8. Rechten van de reiziger
Artikel 9. Opzegging door de reiziger
Artikel 10. Betaling
Artikel 11. Verplichtingen van de reiziger
Artikel 12. Klachten
Artikel 13. Geschillen
Artikel 14. Privacy

Algemene Reisvoorwaarden Vakantieadres Onbekend per 1 juli 2018

Artikel 1: Inleiding

 1. De algemene reisvoorwaarden zijn van toepassing op de reisovereenkomsten welke door de reisorganisator met één of meerdere reizigers wordt gesloten.
 2. Deze reisvoorwaarden kunnen tevens van toepassing zijn op andere reisdiensten zoals de accommodatie; autoverhuur; vlieg-, trein-, of busreizen. Dit dient dan expliciet in de product omschrijving te worden vermeld.
 3. De hoofdboeker/reiziger heeft het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen tenzij dit recht in de aanbieding is uitgesloten door het gebruik van de term “definitieve boeking”. Onder reiziger wordt uitsluitend de hoofdboeker verstaan. De reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst binnen 8 weken voor vertrek wordt gesloten. Vakantieadres Onbekend, Noord-Scharwoude | T. 022 67 53 906 | E-mail: info@vakantieadresonbekend.nl Kvk: 71471391 | BTW nr. NL184674505B01
 4. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.30 uur en zaterdag van 10.00 uur tot 14.00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen, tenzij de reisorganisator uitdrukkelijk anders vermeldt.

Artikel 2: Informatie vanuit de reisorganisator

 1. De reisorganisator heeft voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie en de voornaamste details van de reisdienst verstrekt.
 2. De reisorganisator kan als voorwaarde stellen dat de reiziger een reisverzekering afsluit bij het aangaan van de reisovereenkomst. Tevens kan de reisorganisator hiervan een bewijs verlangen.
 3. De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor informatie in online en offline uitingen indien dit gedeeld, opgesteld of uitgegeven is door derden. Dit kunnen uitingen betreffen als foto’s, advertenties, websites, brochures en andere informatie-uitingen.
 4. Alle gegevens die vermeldt worden bij een vakantie uit ons aanbod op de website of in een andere uiting van de reisorganisator, behoren toe aan de reisovereenkomst, mits anders is aangegeven. Het aanbod kan de reisorganisator kan echter snel veranderen. Als je op een later moment de exacte inhoud van de reisdienst of het aanbod wilt aantonen, maak dan bij boeking een printscreen waarop het aanbod van de reisorganisator staat.
 5. Bij de volbrenging van de reisovereenkomst, zal de reisorganisator de wettelijke, van toepassing zijnde gegevens en informatie verstrekken. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het inwinnen van informatie omtrent paspoorten/ID’s, visadocumenten en zelf voor aanvang van de vakantie bij deze autoriteiten na te gaan of deze informatie ondertussen niet is aangepast.

Artikel 3: Informatie door de reiziger

 1. De hoofdboeker/reiziger verschaft bij het sluiten van de reisovereenkomst alle benodigde gegevens over hemzelf en de medereizigers welke van belang zijn voor het sluiten en/of uitvoeren van de reisovereenkomst. Hiertoe behoort ten minste een mobiel telefoonnummer en een e-mailadres.
 2. Bijzonderheden welke belangrijk kunnen zijn voor een juiste en goede uitvoering van de vakantie dient door de reiziger vermeldt te worden bij de reisorganisator. Dit kan informatie zijn omtrent de lichamelijke en/of geestelijke toestand evenals de hoedanigheid van de medereizigers.
 3. Indien de reiziger(s) niet voldoet (voldoen) aan de informatieplicht, en belangrijke details achterwege laat bij het sluiten van de reisovereenkomst, dan kan dit tot het gevolg leiden dat de reiziger(s) door de reisorganisator wordt/worden uitgesloten van (verdere) deelname aan de vakantie. In dit geval worden de hieruit voortvloeiende kosten aan de reiziger(s) in rekening gebracht.
 4. De reiziger zou ofwel om medische redenen ofwel om andere redenen het verzoek kunnen doen bij de reisorganisator om het vakantieaanbod te wijzigen en/of om te boeken. De reisorganisator is hiertoe niet verplicht en, indien hij gehoor geeft aan dit verzoek, is de reiziger verplicht om de hieruit voortvloeiende kosten te vergoeden. Vakantieadres Onbekend, Noord-Scharwoude | T. 022 67 53 906 | E-mail: info@vakantieadresonbekend.nl Kvk: 71471391 | BTW nr. NL184674505B01

Artikel 4: Bevestiging & Herroeping door de reisorganisator

 1. De reisovereenkomst komt tot stand door de reizigers aanvaarding voor het aanbod, de prijs van het aanbod en de bijbehorende, geaccepteerde voorwaarden evenals de wettelijke voorgeschreven informatie welke door de reisorganisator zijn aangeboden. Na de totstandbrenging van de reisovereenkomst zal de reisorganisator de hoofdboeker/reiziger zo snel mogelijk voorzien van een bevestiging/factuur van de overeengekomen reis.
 2. De reisorganisator kan de reisovereenkomst binnen de vermelde termijn opzeggen ofwel herzien in geval het uiteindelijke aantal medereizigers meer is dan tijdens de boeking kenbaar is gemaakt. In geval van het herzien van de overeenkomst, is de reiziger verplicht de extra kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening te nemen.
 3. Het aanbod van de reisorganisator aan de reiziger kan, ook na de acceptatie tussen reiziger en reisorganisator van de reisovereenkomst en de eventuele boekingsbevestiging door de reisorganisator, worden herroepen. De reisorganisator moet deze herroeping zo snel mogelijk bekend maken, in ieder geval binnen 24 uur na de dag van aanvaarding onder opgaaf van reden.
 4. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en/of vergissingen zijn – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig herkenbaar of zouden dat moeten zijn.
 5. Bij telefonische totstandkoming van de reisovereenkomst is de reiziger pas gebonden nadat de reisorganisator de reis heeft bevestigd. De bevestiging vindt schriftelijk (e-mail) plaats en bij het voldoen van een (aan)betaling geeft de reiziger aan het aanbod van de reisorganisator te hebben geaccepteerd.

Artikel 5: Wijzigingen door de reisorganisator

 1. De reisorganisator heeft het recht om de reisovereenkomst te veranderen bij gewichtige redenen/onbeduidende wijzigingen waarover hij de hoofdboeker/reiziger zo spoedig mogelijk informeert. De reiziger kan deze wijziging niet afwijzen.
 2. Indien de reisorganisator zich genoodzaakt ziet om voor aanvang van de reis deze op een ingrijpend punt te veranderen, stelt hij de reiziger daarvan op duidelijke en begrijpelijke wijze in kennis met het verzoek om de voorgestelde wijziging te aanvaarden of om de reisovereenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Bij reizen die 14 dagen of later beginnen na berichtgeving van de wijziging als in het vorige lid vermeldt is, deelt de reiziger de reisorganisator niet later dan 48 uur na ontvangst van de wijziging mee wat het besluit is. Voor reizen met beginnen binnen 14 dagen na berichtgeving geldt dat de reiziger de reisorganisator onverwijld en binnen 24 uur de keuze mededeelt. Als de reiziger niet binnen de gestelde termijn een reactie geeft, geldt automatisch dat de wijziging is geaccepteerd.
 4. De reisorganisator heeft tot 20 dagen voor vertrek het recht om de prijs van de reis met maximaal 8% te verhogen maar alleen als die toegeschreven kan worden aan: Vakantieadres Onbekend, Noord-Scharwoude | T. 022 67 53 906 | E-mail: info@vakantieadresonbekend.nl Kvk: 71471391 | BTW nr. NL184674505B01
 • Verhoging van belastingen
 • Verhoging van extra’s kosten via de betrokken derden (als in accommodatieverschaffers) met inbegrip van toeristenbelasting, servicekosten, schoonmaakkosten.

De reiziger heeft recht op verlaging van de prijs onder aftrek van de werkelijk gemaakte kosten als om dezelfde redenen de kosten zoals in dit artikel beschreven dalen.

 1. Indien de reisorganisator binnen de grens van artikel 5.4 de reissom met meer dan 8% verhoogt, heeft de reiziger het recht de verhoging af te wijzen en het recht om de reisovereenkomst zonder kosten op te zeggen. Artikel 5.2 en 5.3 zijn dan eveneens van toepassing.
 2. Vanaf de datum waarop de gehele reissom volledig betaald moet zijn volgens de voorwaarden van de reisorganisator en ook betaald is, is de reisorganisator niet meer in de gelegenheid om de reissom te verhogen – in afwijking van het bepaalde in lid 5.4.
 3. Indien de reiziger de wijziging niet accepteert en de reisorganisator kan geen alternatieve reis aanbieden of indien de reiziger deze niet aanvaardt, betaalt de reisorganisator de volledige reissom en in ieder geval binnen 14 dagen na beëindiging terug.

Artikel 6: Hulp en bijstand

 1. De reisorganisator biedt bijstand en hulp als er moeilijkheden zijn. Dat geldt eveneens voor buitengewone omstandigheden waardoor de reis niet verloopt zoals verwacht, die de reiziger op grond van de overeenkomst mag hebben. Deze hulp en bijstand bestaat uit informatie over diverse diensten (bv medisch), autoriteiten en ondersteuning bij het vinden van alternatieve verblijven. De partij die verantwoordelijk is voor de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot deze hulp, draagt hiervoor de kosten.
 2. Zijn de moeilijkheden veroorzaakt door de reiziger zelf, dan zijn de kosten voor rekening van de reiziger welke niet hoger zullen zijn dan de door de reisorganisator en eventueel ingeschakelde derden gemaakte kosten.
 3. In gevallen waarbij de reis niet verloopt conform de verwachtingen die de reiziger(s) op grond van de reisovereenkomst aannemelijk mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger(s) noch aan de reisorganisator te wijten zijn, dragen beide partijen ieder hun eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze onder andere uit inzet van extra mankracht; voor de reiziger(s) bestaat dit uit onder andere extra verblijfs- en/of repatriëringskosten.
 4. Maakt vervoer, anders dan de reizigers eigen vervoer, deel uit van de reis, en kan deze door overmacht niet voor je terugkeer op de afgesproken datum worden gezorgd, dan heeft de reiziger recht op maximaal drie overnachtingen in een, indien mogelijk, gelijkwaardig verblijf. Vakantieadres Onbekend, Noord-Scharwoude | T. 022 67 53 906 | E-mail: info@vakantieadresonbekend.nl Kvk: 71471391 | BTW nr. NL184674505B01

Artikel 7: Aansprakelijkheid reisorganisator en/of accommodatieverschaffer

 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor diefstal (incl. geld), verlies en/of beschadiging van eigendommen van de reiziger(s) of door de reiziger(s) vergeten eigendommen. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade of letsel berokkend aan de reiziger of de medereizigers door welke oorzaak dan ook.
 2. Het gebruik van eventuele faciliteiten op de vakantiebestemming is op eigen risico.
 3. De reisorganisator zorgt voor de overeenkomstige verwachtingen die de reiziger mag hebben op grond van de reisovereenkomst. Indien een bepaald onderdeel niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd en de reiziger stelt hiervan de reisorganisator tijdig op de hoogte, dan zal de reisorganisator ervoor zorgen dat de overeenkomstige afspraken alsnog worden uitgevoerd mits dit onmogelijk is of met zulke hoge kosten gepaard gaat dat de reiziger dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan verlangen.
 4. De beheerder van het verblijf staat in zijn recht om de reizigers voorschriften voor te leggen met betrekking tot het gebruik van het vakantieverblijf en alles wat daarbij behoort. Tijdens het verblijf is de hoofdboeker/reiziger aansprakelijk voor eventuele aangebrachte schade toegebracht door (één van) de reizigers aan het vakantieverblijf, de huisraad en alle zaken die aan het verblijf toebehoren.

De afwikkeling dient te verlopen tussen de beheerder van het verblijf en de hoofdboeker/reiziger. Wanneer de schade niet met de beheerder wordt afgewikkeld, is de reisorganisator gerechtigd de reiziger aansprakelijk te stellen voor de (geleden) schade. De kosten komen voor rekening van de hoofdboeker/reiziger en is in deze ook aansprakelijk voor de medereizigers.

 1. De reisorganisator kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor onverwachte activiteiten rondom het vakantieverblijf. Hieronder vallen zaken zoals bouwwerkzaamheden, renovatie aan omliggende verblijven, geluidsoverlast, onderhoud aan wegen of faciliteiten, en overlast door ongedierte en milieuproblemen in de nabijheid van uw vakantieaccommodatie.
 2. De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele diensten door uzelf gereserveerd zoals vliegtickets, autohuur etc.
 3. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze verkoopvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

Artikel 8: Wijziging door de reiziger

 1. Wijzigen extra diensten. Het wijzigen van bepaalde zaken zoals het aantal personen, gereserveerde diensten zoals een overnachtingshotel, kinderfaciliteit, ontbijt etc. is, (evt. op aanvraag) mogelijk tot 21 dagen voor vertrek. Voor het aantal personen geldt dat deze moet blijven voldoen aan het maximum geschikt is voor het reeds gereserveerde verblijf. Voor de overige zaken geldt voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is. Er wordt per wijziging een bedrag van € 25,- in rekening gebracht plus de eventuele extra kosten die de wijziging met zich meebrengt. De hoofdboeker/reiziger dient een wijziging altijd telefonisch of schriftelijk door te geven aan de reisorganisator. Vakantieadres Onbekend, Noord-Scharwoude | T. 022 67 53 906 | E-mail: info@vakantieadresonbekend.nl Kvk: 71471391 | BTW nr. NL184674505B01
 2. Wijzigen medereizigers. Indien één van de medereizigers onverhoopt verhinderd is, kan de vrijgekomen plaats worden ingenomen door iemand anders. Indien er een extra reiziger bijkomt, dan is het mogelijk dat hier extra kosten aan zijn verbonden. Het vakantieverblijf wordt op basis van de eerste persoonsgegevens geboekt. Het kan zijn dat bij een hogere bezetting een toeslag gevraagd wordt door de beheerder. In beide bovengenoemde gevallen dient de hoofdboeker/reiziger de wijziging door te geven aan de reisorganisator.
 3. Indeplaatsstelling/overname reservering. Indien de hoofdboeker verhinderd is, kan de vrijgekomen plaats worden ingenomen door iemand anders. Dat betekent in dit geval dat de boeking wordt overgenomen ofwel een indeplaatsstelling. In geval waarbij de reservering in zijn geheel wordt overgenomen door andere reizigers, kan de reisorganisator dit wijzigen indien de beheerder van het verblijf hiermee akkoord gaat. Er zijn beheerders die een wijziging in de vorm van een indeplaatsstelling beoordelen als een annulering. In dit geval is de reisorganisator genoodzaakt om annuleringskosten zoals vermeldt in artikel 9.3 in rekening te brengen.
 4. In geval het verzoek niet kan worden ingewilligd, zal de reisorganisator dat met redenen omkleed aan de reiziger meedelen. b. Indien het verzoek tot indeplaatsstelling door de beheerder wordt geaccepteerd, zal er € 25,- aan wijzigingskosten door de reisorganisator in rekening worden gebracht. Het verzoek tot wijziging dient uiterlijk 7 kalenderdagen vóór vertrek ingediend te worden, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht. De aanmelder, de hoofdboeker/reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de wijzigingskosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
 5. Reisbescheiden

4.1 De reisorganisator geeft in de bevestiging aan wanneer en hoe de reiziger de reisbescheiden zal ontvangen.

4.2 Als de reiziger op het door de reisorganisator medegedeelde moment, maar uiterlijk 2 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, meld de reiziger dit aan de reisorganisator.

Artikel 9: Opzegging door de reiziger

 1. De hoofdboeker/reiziger kan de reisovereenkomst opzeggen. Wanneer hij dit doet, dan is hij verplicht om aan de reisorganisator de schade te vergoeden die deze ten gevolge van de opzegging lijdt. Deze bedraagt maximaal eenmaal de reissom.
 2. Indien de hoofdboeker/reiziger een annuleringsverzekering heeft afgesloten, wordt hij geacht de annuleringskosten die hij als schade aan de reisorganisator verplicht is te voldoen, zelf te verhalen bij de verzekeringsmaatschappij, al naar gelang de reden van annulering en of deze als gegrond wordt gezien.
 3. De reisorganisator kan deze schade fixeren op vaste percentages van de reissom afhankelijk van het tijdstip van opzegging (zogeheten annuleringskosten). De reservering wordt geannuleerd conform de algemene verkoopvoorwaarden. Vakantieadres Onbekend, Noord-Scharwoude | T. 022 67 53 906 | E-mail: info@vakantieadresonbekend.nl Kvk: 71471391 | BTW nr. NL184674505B01

a. bij annulering tot 50 dagen voor de dag van aankomst: 25% van de reissom (muv de eerste 24 uur na totstandkoming van de reisovereenkomst)
b. bij annulering vanaf de 50ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van aankomst: 50% van de reissom
c. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de dag van aankomst: 90% van de reissom d. bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige reissom

De reiziger die de reisovereenkomst opzegt, is gehouden deze annuleringskosten te voldoen.

9.4 Als een reis is samengesteld uit diverse onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen van de dienstverlener.

Artikel 10: Betaling

 1. De reiziger ontvangt bij het sluiten van de reisovereenkomst informatie van de reisorganisator wanneer de reissom (volledig) betaalt moet zijn. De reisorganisator kan een aanbetaling verlangen. De hoogte van de aanbetaling maak de reisorganisator voor of bij het sluiten van de reisovereenkomst bekend. Indien de reiziger niet tijdig aan de financiële verplichtingen heeft voldaan, dan is de reiziger van rechtswege in verzuim.
 2. Indien (tijdige) betaling uitblijft, wordt de reiziger aangemaand door of namens de reisorganisator en wordt hem een termijn gesteld van 14 dagen om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Indien betaling dan wederom uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd per deze datum. De reeds betaalde gelden worden met de annuleringskosten verrekend. Wanneer de vertrekdatum binnen 14 dagen ligt, dan dient de reiziger de volledige reissom in ieder geval uiterlijk 24 uur voor de vertrekdatum voldoen.
 3. De reiziger die niet tijdig heeft betaald is over het verschuldigde bedrag vanaf de datum van verzuim de wettelijke rente verschuldigd.

Artikel 11: Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger is verplicht tot het naleven van alle aanwijzingen door of namens de reisorganisator gegeven en is aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door zijn gedragingen. Dit te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 2. De reiziger die dusdanig hinder of overlast oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de vakantie daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator ofwel door de beheerder van het verblijf van de vakantie of de voortzetting daarvan worden uitgesloten, indien van de reisorganisator ofwel beheerder in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger.
 3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden en zo veel mogelijk te beperken. Vakantieadres Onbekend, Noord-Scharwoude | T. 022 67 53 906 | E-mail: info@vakantieadresonbekend.nl Kvk: 71471391 | BTW nr. NL184674505B01

Artikel 12: Klachten Tijdens de reis

 1. Klachten over de uitvoering van de reisovereenkomst dienen ter plaatse zo snel mogelijk gemeld te worden zodat er naar een passende oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde – melden bij: a. de beheerder van het verblijf; b. de reisorganisator.
 2. Wanneer de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld, dat wil zeggen zonder enige toerekenbare vertraging, worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland. De reisorganisator zal alles wat binnen de mogelijkheden ligt doen om de reiziger een passende oplossing te bieden.
 3. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor de mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht te laten registreren (klachtrapportage).
 4. De reisorganisator zorgt voor informatie over de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van de betrokken personen.
 5. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en de registratie van de klacht op de door de reisorganisator aangegeven wijze heeft voldaan en de beheerder of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding (gedeeltelijk) komen te vervallen.

Na de reis

6. Als een klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet deze zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de vakantie of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de vakantie geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze worden ingediend. Indien beschikbaar voegt de reiziger een kopie van het klachtrapport toe.

7. Indien de klacht de totstandkoming van een reisovereenkomst betreft, dient deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee maanden na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.

8. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger redelijkerwijs geen verwijt treft.

9. De reisorganisator zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 13: Geschillen

 1. Indien een klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, of wanneer er geen genoegdoening wordt verschaft, dan kan de reiziger uiterlijk binnen 12 maanden na de datum van het indien van de klacht het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel [https://www.thuiswinkel.org/consumenten/klacht-indienen]
 2. De geschillencommissie doet uitspraak onder voorwaarden die zijn vastgesteld in het desbetreffende reglement. Voor de behandeling van een geschil ben je een vergoeding verschuldigd.
 3. Twee jaar na afloop van de reis of als de reis geen doorgang heeft gevonden, verjaren na die tijd.

Vakantieadres Onbekend, Noord-Scharwoude | T. 022 67 53 906 | E-mail: info@vakantieadresonbekend.nl Kvk: 71471391 | BTW nr. NL184674505B01

Artikel 14: Privacy

 1. Vakantieadres Onbekend verwerkt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de bedrijfsvoering bepaalde gegevens van reizigers waaronder persoonsgegevens. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren en invullen van deze gegevens welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de reizen door Vakantieadres Onbekend.
 2. In de meeste gevallen is het voor de reisorganisator noodzakelijk om de aangeleverde persoonsgegevens te delen met derden (accommodatieverschaffers, luchtvaartmaatschappijen, verschaffers van autobaan vignetten, bedrijven waarmee activiteiten zijn geregeld voor de reiziger). Op grond van deze wet kan de reisorganisator ook worden verplicht om persoonsgegevens van de reizigers te verstrekken aan derden als dit op grond van een wettelijk voorschrift noodzakelijk is. Voor deze doeleinden heeft de reisorganisator de toestemming van de reiziger niet nodig.
 3. De reisorganisator verwerkt de persoonsgegevens van de reizigers voor de volgende doeleinden:
  – Het boeken van de reis
  – Eigen bedrijfsvoering en administratie
  – Het versturen van een verzoek tot het schrijven van een beoordeling
  – Het contact opnemen met de reiziger nav een vraag
  – Het verzamelen van analytische gegevens
  – Het bieden van gepersonaliseerde service
 1. Bij het verwerken van de persoonsgegevens houdt de reisorganisator zich aan de geldende regelgeving waaronder de AVG. Hoe de reisorganisator omgaat met de persoonsgegevens staat beschreven in de privacy policy.
 2. Websitebezoekers en reizigers hebben volgens artikel 15 t/m 22 van de AVG het recht van inzage van de door de reisorganisator verwerkte persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, het recht op rectificatie, het recht van verwijdering van diens gegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
 3. Websitebezoekers en reizigers hebben daarnaast het recht een klacht in te dienen over de verwerking van de gegevens bij een toezichthoudende autoriteit zoals de Autoriteit Persoonsgegevens.